Obchodní podmínky

 

OD 1.6.2024 NEPŘIJMEME ŽÁDNÉ BALÍKY ZASLANÉ NA ADRESU VODIČKOVA 736/17, 110 00 PRAHA 1.

BALÍKY / VRATKY ZASÍLEJTE POTOM PROSÍM NA NOVOU ADRESU LIDICKÁ 284/42, 150 00 PRAHA 5.

 

společnosti WHITE SPIRIT s.r.o. účinné od 25.2.2014

Provozovatel obchodu: WHITE SPIRIT s.r.o.

Sídlo společnosti: Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01

IČO: 26376083

DIČ: CZ26376083

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16438.

 

Kontakt

e-mail: info@store13.cz

telefon: +420 603 182 116

Bankovní spojení: bankovní účet č.ú. 2605932002/5500 vedený u Raiffeisen Bank. 

 

 

Obchodní podmínky pro spotřebitele

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě spotřebitelských smluv (smlouvy kupní) uzavřených prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti vzniklé        v souvislosti s uvedenými smlouvami.

Uzavřením spotřebitelské smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Spotřebitel současně potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená spotřebitelská smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření spotřebitelské smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a spotřebitel měl možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit či zrušit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce spotřebitelem.

 

2. Definice

 

Při výkladu těchto obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně

„dodavatel“ je společnost WHITE SPIRIT s.r.o., IČ: 26376083, se sídlem Rokycany, Čapkova č.p. 1124, PSČ 337 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16438.

„internetový obchod“ je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně nacházející se na adrese http://www.store13.cz/

„občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„provozovna“ je kamenný obchod dodavatele nacházející se na adrese Vodičkova 17 , Praha 1, 110 00

„spotřebitel“  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého  povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu kupní, nebo s ním jinak jedná (viz § 419 občanského zákoníku).

„spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou uzavírá spotřebitel s dodavatelem. Při splnění uvedené podmínky se jí rozumí smlouva kupní.

„zákon o ochraně spotřebitele“ je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

„zákon o ochraně osobních údajů“ je zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

 

3. Účet Spotřebitele

 

3.1. Na základě registrace spotřebitele provedené v internetovém obchodu může spotřebitel přistupovat ke svému účtu. Prostřednictvím svého účtu je spotřebitel oprávněn vytvářet závazné objednávky zboží (dále jen „účet spotřebitele“). Spotřebitel může v internetovém obchodu vytvářet závazné objednávky zboží i bez registrace.

3.2. Při registraci dle ust. 3.1 těchto obchodních podmínek a při vytváření závazné objednávky zboží je spotřebitel povinen uvádět pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené spotřebitelem v účtu spotřebitele a při vytváření závazné objednávky zboží jsou dodavatelem považovány za správné a aktuální.

3.3. Přístup k účtu spotřebitele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. O těchto údajích je spotřebitel povinen zachovat mlčenlivost. Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání účtu spotřebitele třetím osobám.

3.4. Spotřebitel je srozuměn s tím, že účet spotřebitele nemusí být dostupný nepřetržitě (a to zejména z provozních či technických důvodů). Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit účet spotřebitele v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti ze spotřebitelské smlouvy či těchto obchodních podmínek.

 

 

4. Uzavření spotřebitelské smlouvy

 

4.1. Na stránkách internetového obchodu spotřebitel nalezne zboží, které je dodavatelem inzerováno za účelem prodeje, a to včetně ceny, za kterou je zboží nabízeno. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. S případnými dalšími poplatky v souvislosti s prodejem zboží bude spotřebitel vždy obeznámen při vytváření závazné objednávky v internetovém obchodu.

4.2. Platí, že k uzavření spotřebitelské smlouvy dle těchto obchodních podmínek došlo až potvrzením závazné objednávky spotřebitele dodavatelem, přičemž spotřebitel souhlasí s obchodními podmínkami ve znění zveřejněném na adrese na adrese http://www.store13.cz/ k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán počínaje okamžikem uzavření spotřebitelské smlouvy. Pro vyloučení pochybností dodavatel výslovně uvádí, že ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Přijetí zboží spotřebitelem od dodavatele má stejné následky jako potvrzení závazné objednávky dodavatelem dle předchozí věty.

4.3. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4.4. Spotřebitel je povinen poskytnout dodavateli v závazné objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, atd.) Nezletilí mohou uzavírat spotřebitelské smlouvy pouze v rozsahu dle § 31 a násl. občanského zákoníku. Osoby s povinností k dohledu nad nezletilými odpovídají dle § 2921 občanského zákoníku za škodu způsobenou dodavateli nezletilými.

4.5. Po odeslání závazné objednávky dodavatel informuje spotřebitele o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou spotřebitel v závazné objednávce uvedl, a o její akceptaci.

4.6. Rovněž ohledně zboží, které bylo uvedeno v internetovém obchodu s informací, že není dostupné skladem v okamžiku vytvoření závazné objednávky spotřebitele, tedy jde o zboží označené jako

„nedostupné“, či označené obdobně, vzniká smlouva až potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Dodavatel není povinen objednávku potvrdit. V případě nepotvrzení objednávky dodavatelem smlouva nevzniká. To platí i v  případě,  že  objednané  plnění  se  stane nemožným,  neboť  došlo  k vyčerpání zásob objednaného zboží, zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný dodavateli, nebo je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou na straně dodavatele.

4.7. Spotřebitel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání spotřebitelské smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití takových prostředků v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) nese výlučně spotřebitel.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

 

5.1. Ceny prodávaného zboží jsou dodavatelem aktualizovány každý den a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Ceny včetně DPH jsou platné v době objednávky a jsou konečné. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že dodavatel upraví cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že spotřebitel je povinen zaplatit dodavateli takto změněnou cenu.

5.2. Dodavatel umožňuje spotřebiteli provést platbu kupní ceny zboží, platbu za provedení služby hotovostně při převzetí zboží v provozovně dodavatele, online platbou prostřednictvím platební karty, provedením platby na bankovní účet dodavatele specifikovaný v záhlaví těchto obchodních podmínek, na dobírku při doručení zboží doručovatelem, případně jinými způsoby, které dodavatel následně umožní.

 5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží spotřebitelem. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5 dnů od uzavření spotřebitelské smlouvy, vždy však před okamžikem převzetí zboží spotřebitelem.

5.4. V případě bezhotovostní platby (online platba, platba na bankovní účet) je spotřebitel povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

5.5. Instalace ani seřízení zboží nejsou součástí kupní smlouvy ani ceny zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.

5.6. Společně s cenou zboží je spotřebitel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží spotřebiteli ve smluvené výši. S cenou těchto položek je spotřebitel seznámen vždy při vytváření závazné objednávky.

5.7. Na základě spotřebitelské smlouvy vystaví dodavatel spotřebiteli daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle spotřebiteli v elektronické podobě na emailovou adresu spotřebitele uvedenou v objednávce.

 

6. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

 

6.1. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 pracovních dnů. Místo odběru a způsob dodání zboží určuje spotřebitel v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.2. Je-li dodavatel podle spotřebitelské smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v závazné objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně  spotřebitele  nutno  zboží  doručovat  opakovaně  nebo jiným způsobem,  než  bylo  uvedeno  v závazné objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu. Cena za dodání zboží závisí na volbě způsobu dodání zboží určeného v závazné objednávce vytvořené spotřebitelem v internetovém obchodu. Tato cena je splatná spolu s úhradou ceny za zboží při jeho dodání, není-li mezi spotřebitelem a dodavatel sjednáno jinak.

6.4. Při převzetí zboží se spotřebiteli doporučuje kontrola dodávaného zboží. V případě odmítnutí převzetí zboží dodávaného na základě závazné objednávky spotřebitele z jiných než zákonných důvodů je dodavatel oprávněn po spotřebiteli požadovat náhradu škody, která bude dodavateli způsobena. V případě, že si spotřebitel opakovaně nevyzvedne objednané zboží v provozovně dodavatele ve sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn od spotřebitelské smlouvy odstoupit.

6.5. Spotřebitel si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobně v provozovně dodavatele. Při převzetí zboží spotřebitelem v provozovně musí být převzetí vždy písemně potvrzeno a současně v potvrzení musí být uvedeno, zda bylo zboží spotřebiteli předvedeno či nikoliv.

 

7. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

 

7.1. Při uzavření spotřebitelské smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má spotřebitel právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od dne převzetí zboží (případně obdržení jiného plnění dle obsahu smlouvy), přičemž v případě, že předmětem spotřebitelské smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V uvedené lhůtě musí spotřebitel odeslat dodavateli úkon o jednání, se kterým je spojen  projev  vůle  směřující  k  odstoupení  od spotřebitelské  smlouvy.  Odstoupení  od spotřebitelské smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na jeho e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví. Spotřebitel je pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle tohoto ustanovení oprávněn využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy umístěného https://www.store13.cz/odstoupeni-od-smlouvy/ Dodavatel vždy potvrdí spotřebiteli obdržení sdělení o odstoupení od spotřebitelské smlouvy bez zbytečného odkladu.

7.2. Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy spotřebitelem ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (viz ustanovení 7.1 těchto obchodních podmínek) se taková smlouva od počátku ruší. Práva k uvedenému odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít bez jakékoliv sankce. Veškeré náklady související s navrácením zboží v případě odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle věty první tohoto ustanovení nese spotřebitel. Jedinou výjimkou je situace, kdy zboží lze vrátit běžnou poštovní cestou, v takovém případě nese náklady na poštovné dodavatel.

7.3. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy (viz ustanovení 7.1 těchto obchodních podmínek), zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

7.4. Zboží se při využití práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy doporučuje vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Pouze v případě, kdy je snížena hodnota vraceného zboží z důvodů nutných k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (rozbalení zboží tak, aby nebyl zbytečně poškozen jeho obal a užití nutné k seznámení se povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, čímž se však nerozumí běžné užívání zboží spotřebitelem), a to přiměřeným způsobem, nemá dodavatel nárok na plnění dle předchozí věty. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.5. Spotřebitel je srozuměn s tím, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o

 1. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatel a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 3. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 5. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 6. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž dodavatel tímto sděluje spotřebiteli, že tento v takovém případě nemá právo na odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

 

8. Odpovědnost za vady, záruka a rozpor se smlouvou

 

8.1. Spotřebiteli se před prvním použitím zboží důrazně doporučuje prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.

8.2. Práva a povinnosti spotřebitele a dodavatele ve věci vadného plnění se zejména řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

8.3. Dodavatel odpovídá spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4. Dodavatel poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení zboží.

8.5. Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od spotřebitele reklamované zboží. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (náraz, pád, působení vody, apod., není-li zboží pro takové použití určeno), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, neodbornými zásahy do zboží a vlastními úpravami zboží. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží, jedná-li se o zboží jednorázové. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.

 

8.7. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u dodavatele, v jakékoli jeho provozovně  v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Dopravu reklamovaného zboží   v případě, že spotřebitel neuplatňuje reklamaci osobně, hradí spotřebitel. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného zboží.

8.8. Po podání reklamace dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dodavatel dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. Uplatnil-li spotřebitel reklamaci osobně, je povinen si zboží vyzvednout; po uplynutí jednoho měsíce od oznámení o vyřízení reklamace je spotřebitel povinen platit skladné ve výši 100,- Kč týdně, splatné měsíčně zpětně.

8.9. Dodavatel rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od ukončení testování vzorku zboží. Dodavatel vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž e-mailem informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li dodavatel odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

 

9. Ochrana osobních údajů

 

9.1. V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou dodavateli spotřebitelem dobrovolně poskytovány osobní údaje spotřebitele. Spotřebitel poskytuje dodavateli osobní údaje  v rozsahu  vyplývajícím  z vyplněného  registračního  formuláře  v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě spotřebitelem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) a výslovně souhlasí s jejich zpracováním. Nakládání s osobními údaji spotřebitele dodavatelem se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a souvisejícími právními předpisy.

9.2. Uzavřením spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě spotřebitel uděluje dodavateli souhlas ke shromažďování, zpracování a uchovávání svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v čl. 9.1 těchto obchodních podmínek, to vše ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, pro účely uzavření spotřebitelské smlouvy a následné realizace práv a povinností z uzavřené spotřebitelské smlouvy plynoucích a ke všem úkonům s tímto spojenými, pro účely vedení uživatelského účtu spotřebitele, jakož i k jejich dalšímu využití souvisejícímu s obchodní činností dodavatele (zejména zasílání obchodních sdělení a informací o činnosti dodavatele spotřebiteli, a to i elektronickými prostředky). Souhlas dle předchozí věty spotřebitel uděluje dodavateli na dobu do odvolání tohoto souhlasu spotřebitelem ve smyslu čl. 9.8 těchto obchodních podmínek. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření spotřebitelské smlouvy.

9.3. Osobní údaje spotřebitele  budou  shromažďovány,  zpracovávány a  uchovávány dodavatelem v elektronické nebo tištěné podobě, automatizovaně nebo jinými prostředky.

9.4. Spotřebitel je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

9.5. Spotřebitel má právo na opravu  svých  osobních údajů, s nimiž  dodavatel  nakládá  ve smyslu čl. 9.2 těchto obchodních podmínek. Žádost o opravu osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu White Spirit s.r.o , Vodičkova 17 , Praha 1, 110 00, nebo elektronicky na email  info@store13.cz

9.6. Spotřebitel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost dodavatele tuto informaci bez zbytečného odkladu spotřebiteli předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace požadovat po spotřebiteli přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.7. Spotřebitel je oprávněn souhlas k nakládání se svými osobními údaji udělený dodavateli ve smyslu čl. 9.2 těchto obchodních podmínek kdykoliv odvolat. Souhlas je třeba odvolat písemně, dopisem zaslaným na adresu White Spirit s.r.o , Vodičkova 17 , Praha 1, 110 00, nebo elektronicky e-mailem zaslaným na adresu info@store13.cz

9.8. Dodavatel se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje spotřebitele třetím osobám, s výjimkou osoby, kterou dodavatel pověří zpracováním osobních údajů spotřebitele ve smyslu čl. 9.9 těchto obchodních podmínek, a osoby definované v čl. 9.10 těchto obchodních podmínek.

9.9. Dodavatel si vyhrazuje právo pověřit zpracováním osobních údajů spotřebitele třetí osobu jakožto zpracovatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

9.10. Dodavatel je oprávněn předat osobní údaje spotřebitele jinému správci ve smyslu § 4 písm. j) zákona o ochraně osobních údajů, a to výhradně pro účely nabízení obchodu a služeb. Spotřebitel je oprávněn vyslovit s takovým zpracováním svých osobních údajů nesouhlas. Nesouhlas je třeba učinit písemně, a to buď přípisem zaslaným na adresu White Spirit s.r.o , Vodičkova 17 , Praha 1, 110 00, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@store13.cz

9.11. V případě, že spotřebitel zjistí nebo se domnívá, že dodavatel, třetí osoba pověřená dodavatelem zpracováním osobních údajů spotřebitele nebo osoba definovaná v čl. 9.10. těchto obchodních podmínek provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je podle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů oprávněn jednak požádat dodavatele nebo třetí osobu pověřenou dodavatelem zpracováním osobních údajů spotřebitele, příp. osobu definovanou v čl. 9.10 těchto obchodních podmínek o vysvětlení, jednak požadovat, aby dodavatel nebo osoba pověřená dodavatelem zpracováním osobních údajů spotřebitele, příp. osoba definovaná v čl. 9.10. těchto obchodních podmínek, odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů spotřebitele.

9.12. Dodavatel je registrován ve Veřejném registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051263.

 

10. Další skutečnost

 

10.1. Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením ceny zboží dodavateli v plné výši.

10.2. Dodavatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle dodavatel na e-mailovou adresu spotřebitele.

10.4. Dodavatel je oprávněn k poskytování spotřebitelem objednaného plnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

10.5. Dodavatel upozorňuje spotřebitele, že veškeré zboží spotřebiteli dodávané je třeba užívat výhradně dle pokynů výrobce či dodavatele. Současně je však třeba zboží užívat při zachování potřebné míry opatrnosti.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Vztahy mezi spotřebitelem a dodavatelem vzniklé  na  základě  spotřebitelské  smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné spotřebitelské smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Spotřebitelskou smlouvu s dodavatelem lze uzavřít pouze v českém jazyce.

11.2. Pokud vztah založený spotřebitelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení spotřebitelské smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost ostatních ustanovení spotřebitelské smlouvy a těchto obchodních podmínek tím není dotčena.

11.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

11.5. Spotřebitelská   smlouva   včetně    obchodních    podmínek    je    dodavatelem archivována v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Dodavatel a spotřebitel se zavazují  případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo   v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

11.7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.2.2014 a nahrazují předchozí obchodní podmínky dodavatele v plném rozsahu.

11.8. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Obchodní podmínky pro osoby, které jako spotřebitelé nevystupují

 

Shora uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě spotřebitelských smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na  straně jedné  a spotřebitelem na  straně druhé,  případně práva  a povinnosti vzniklé  v souvislosti   s uvedenými smlouvami.

Pokud však smluvní strana uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s dodavatelem smlouvu kupní, nebo s ním jinak jedná, případně, pokud smlouvu s dodavatelem uzavírá právnická osoba, tyto osoby jako spotřebitelé nevystupují (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se na ně vztahují obchodní podmínky shora uvedené ve znění níže uvedených úprav.

Články 1, 2, 3, 5 a 10 obchodních podmínek se použijí i pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem na straně druhé.

Článek 4 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen poskytnout dodavateli takové údaje, aby byl naplněn účel ustanovení 4.4 obchodních podmínek.

Článek 6 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen při převzetí zboží (ustanovení 6.4 a 6.5) toto zkontrolovat tak, aby zůstala zachována jeho práva z případných vad zboží.

Článek 7 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem na straně druhé. Pro vyvrácení pochybností se uvádí, že podnikatel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy způsobem v článku 7 obchodních podmínek uvedeným.

Článek 8 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně druhé a podnikatelem na straně druhé. Použije se přitom právní úprava uvedená níže.

 1. Podnikatel je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky zboží včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě, že tak neučiní a zboží bude nesprávným užíváním poškozeno, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží.
 2. Práva a povinnosti podnikatele a dodavatele ve věci vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku (s výhradou níže uvedeného). Záruka za jakost prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu, který je uváděn u zboží v internetovém obchodě případně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší, § 2165 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Dodavatel odpovídá podnikateli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou bez vad.
 4. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží po dobu, která je uváděna v záručním  listě  ke  zboží,  přičemž  v případě  nejednotné  úpravy  se  aplikuje  doba  kratší. Práva  z vadného plnění uplatňuje podnikatel u dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od podnikatele reklamované zboží.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje podnikatel u dodavatele na adrese jeho provozovny.
 6. Článek 9 obchodních podmínek se v plném rozsahu použije pro podnikatele, pokud tito poskytují dodavateli své osobní údaje, neposkytuje-li podnikatel s ohledem na svou právní povahu (zejména právnická osoba) osobní údaje, použije se jen ustanovení 9.2. a 9.12. těchto obchodních podmínek.

Článek 11 obchodních podmínek se použije s tím, že pro podnikatele se nepoužije zákon o ochraně spotřebitele.

 

DOPRAVA A PLATBA 

Zpět do obchodu